Karlsvognen lej let skurvogne logo
Karlsvognen lej let skurvogne logo

Lejemålets varighed.

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader Karlsvognens plads eller overtages fra anden plads og til og med den dag, det tilbageleveres til Karlsvognens plads, idet der dog beregnes minimum 1 måneds leje. Opsigelse af lejeaftalen kan kun ske skriftlig med tre dages varsel. Ved returnering af materiel efter kl. 09.00 faktureres til og med efterfølgende hverdag/arbejdsdag. Karlsvognen kan kun ophæve lejeaftalen ved misligholdelse af denne. Den månedlige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes. Hver måned leje er lig 30 dage. Ved annullering af lejeaftale efter at lejeaftalen er underskrevet, betales 75% (uden fradrag) af aftalens pålydende værdi. Ved annullering mindre end 14 dage før lejestart, dog 100%.

Placering.

Lejer forpligter sig til senest dagens før levering eller aflevering af materiellet at sende en skitseplan over placeringen af materiellet, anvise kørefast transportvej til placering samt fysisk at afmærke pladsen/pladserne, hvor materiellet skal placeres. Lejer har ansvaret for at anvise korrekt og godkendt kloak, vandtilslutning og El-stik med jord.

Såfremt der ikke er afleveret nogen skitse indenfor den i førnævnte afsnit nævnte frist, er udlejer berettiget til at stille vognen på lejers adresse og herefter på lejers ansvar.

Levering og transport.

Materiellet leveres i funktionsdygtig og forsvarlig stand. Eventuel reklamation skal ske skriftlig til Karlsvognen inden ibrugtagning og kan ikke senere tages til følge. Transport af materiellet fra og til Karlsvognens plads kan kun ske med skriftlig tilladelse fra Karlsvognen eller ved Karlsvognens foranstaltning, men for lejers regning. Der tages forbehold for eventuelle overskridelser af tidspunkterne for levering eller afhentning som følge af force majeure, strejke, lockout, forsinket levering af rettidigt bestilt materiel eller andre omstændigheder, hvorpå Karlsvognen ikke har indflydelse.

Adgangsforhold.

Lejer er forpligtet til at sørge for, at adgangsforholdene til materiellet er frie, (der må ikke stå noget i vejen) mindst 5 meter brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med lastvogn, således at vognene kan placeres eller afhentes uden problemer. Dette gælder såvel ved servicering som ved levering og afhentning af materiellet, idet lejer ellers bliver faktureret for forgæves transport eller ventetid og redningsassistance minimum kr. 1.500,-

Reklamationer.

Reklamationer over materiellet, levering eller servicen berettiger ikke til krav om lejereduktion. Reklamationer skal straks meddeles udlejer, der sørger for at reklamationerne, såfremt de er berettiget straks bliver bragt i orden.

Driftsudgifter.

Lejer sørger for tilslutning til el, vand og kloak. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, vand og kloak m.v. Eventuelle småreparationer må kun udføres af Karlsvognen eller af værksted anvist af Karlsvognen.

Beskadigelse, vedligeholdelse og aflevering.

Såfremt det lejede beskadiges i lejeperioden, er lejeren pligtig til at afholde samtlige udgifter til materiellets istandsættelse, herunder udgifter til rengøring, sandblæsning, opretning og maling. Arbejdet skal udføres af et værksted anvist af Karlsvognen. Ekstra omkostninger til hjemtransport i forbindelse med reparation af skadet materiel samt udlejers driftstab i reparationsperioden afholdes af lejer. Hvis Karlsvognen skønner, at omkostningerne ved reparation af det beskadigede materiel overstiger genkøbsværdien på nyt materiel, erstatter lejeren alene det lejedes materiels nyværdi. Bortkommen eller ødelagt materiel erstattes af lejer til gældende dagspris. Det lejede materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen, idet Karlsvognen i modsat fald forbeholder sig ret til at rekvirere rengøringsselskab/reparatør for lejers regning. Varmtvandsbeholder skal være tømt for vand inden afhentning af materiellet, i det lejer ellers faktureres i forbindelse med tømning, behandling eller lignende. Slanger og ledninger skal ligeledes være rengjorte og samlet sammen.

Risiko og ansvar.

Fra levering til afhentning bærer lejeren enhver risiko for skader på det udlejede materiel, også overfor tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand ved hændelige eller uagtsomme forhold. Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, der er opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Karlsvognen er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af Karlsvognen eller Karlsvognens folk. Karlsvognen hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Karlsvognen hæfter ikke for forkert anvist kloak, vand og El

Forsikringsbetingelser.

Lejer bærer enhver risiko for det lejede materiel. Karlsvognen holder det lejede materiel forsikret, forsikringen dækker alle skader. Præmien inkl. miljø og dieselafgift andrager 7,5% af bruttolejeprisen (2023) pr. vogn og faktureres særskilt for lejeperioden. Lejer har en selvrisiko på 10 % af vognens nyværdi pr. skade (2023).

Karlsvognen har erhvervsansvarsforsikring på egne medarbejdere. Lejer er forpligtet til at tegne erhvervsansvarsforsikring til dækning af enhver skade, der måtte blive dem pålagt ved brug eller opstilling af Karlsvognens materiel.

Ejerforhold.

Materiellet forbliver Karlsvognens ejendom, og Karlsvognen kan på ethvert tidspunkt besigtige og i tilfælde af misligholdelse sætte sig i besiddelse af dette om fornødent ved fogedens hjælp. Lejer er til enhver tid forpligtiget til at meddele Karlsvognen, hvor det lejede materiel befinder sig. Materiellet må ikke fremlejes, udlånes eller føres ud af Danmark uden skriftlig tilladelse fra Karlsvognen. Materiellet må endvidere ikke pantsættes, sælges eller overdrages til tredjemand. Ved salg af materiel forbliver materiellet Karlsvognens ejendom indtil ethvert tilgodehavende er betalt.

Betaling.

Netto kontant mindst en bankdag før levering ved overførsel til Sydbank 6818 1089001. Vedrørende langtidsudlejning betales levering og første måneds leje netto kontant. Herefter betales den månedlige leje forud hver måned (30 dage). Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne har Karlsvognen ret til at afhente allerede opstillet materiel samt betragte lejeaftalen/kontrakten som ikke opfyldt fra lejers side. Dette giver ikke anledning til reduktion i den aftalte lejepris, og enhver opnået rabat på lejeaftalen/kontrakten annulleres. Eventuelle ekstra regninger i forbindelse med lejeaftalen/kontrakten betales netto kontant 7 dage. Betales en faktura ikke rettidigt, tillægges kr. 100,- i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betaling finder sted med 2% pr. påbegyndt måned.

Generelt.

Ovenstående lejebetingelser er gældende for ethvert lejemål, med mindre andet skriftlig er aftalt og bekræftet af Karlsvognen. Det er udelukket at fravige dette krav ved mundtlige aftaler. Karlsvognen er berettiget til at overdrage rettighederne i lejeaftalen/kontrakten til tredjemand. Ved løbende lejeaftaler/kontrakter forbeholder Karlsvognen sig ret til at opsige aftalen med 3 måneders varsel. Kontrakten samt papirer som følge heraf må ikke udleveres til 3. mand uden Karlsvognens accept. Eventuelle uoverensstemmelser på enkelte punkter af lejeaftalen/kontrakten sætter ikke de øvrige bestemmelser ud af kraft. Lejer afholder enhver omkostning, der bliver påført Karlsvognen ved misligholdelse af ovenstående leverings- og lejebetingelser.

Ikrafttræden/værneting.

Nærværende bestemmelser er gældende fra april 2012. Ved eventuelle tvister er det aftalt, at dansk ret finder anvendelse, og sagen skal anlægges ved retten i Roskilde.

2. april 2012